Conditions / Algemene Voorwaarden

Statement of approval (EN) / Akkoordverklaring Algemene Voorwaarden (NL)

ENGLISH

 1. The Road Attack Rally is not a race or speed-related tour. Doing is driving beautiful routes and sharing car sharing with similar ones.
 2. This indemnification clause is a waiver of recourse and agreement and will be approved and signed by each competitor, driver and co-driver before the start of the Road Attack Rally. This is valid for the rules below.
 3. Participants in the Road Attack Rally are responsible for the insurance of the car and their goods, occupational insurance and personal WA insurance at the time of participation.
 4. Participants must, of course, adhere to the applicable traffic rules, including the maximum speeds. Any violations are at your own risk.
 5. Participation in this day is entirely at your own risk. Car & Rally Events, their Crew and the locations can not in any way be held liable for any damage to the car and / or any personal property of the participants and / or injury and any consequential damages from injuries sustained.
 6. Any damage that may arise as a result of non-compliance with the rules can be recovered from the relevant competitor by the Road Attack Rally.
 7. Driving under the influence of alcohol, drugs or other narcotics or medicines that affect the driving ability is prohibited.
 8. The organization Car & Rally Events of the Road Attack Rally reserves the right to refuse or disqualify participants in the event of unsafe and / or irresponsible behavior.
 9. Participants must adhere to the local measures that have been established regarding COVID-19.
 10. Participant must be able to show a corona proof at the start: vaccination certificate or QR code, recovery certificate or negative test result of a PCR or antigen test not older than 48 hours.
 11. In the event of a partial or complete cancellation of the Road Attack Rally for whatever reason, the Car & Rally Events cannot be held liable. A refund of the participation money or any other costs incurred cannot be recovered.
 12. In all cases where these conditions do not provide, the organization Car & Rally Events of the Road Attack Rally decides. Participants are kept at all times following the clues of the organization.
 13. During the Road Attack Rally there are made some pictures and video’s. I agree that these will be published on social media and the organizers website.

This statement of approval is valid during the Road Attack Rally on September 5, 2020 organised by Car & Rally Events. By signing this form, the participant declares to have taken note of the rules and agrees to them.

NEDERLANDS

 1. De Road Attack Rally is geen wedstrijd of snelheid gerelateerde tour. Het doel is mooie routes rijden en autoliefhebberij delen met gelijksoortige.
 2. Deze vrijwaringsclausule is een afstand van verhaal- en akkoordverklaring en zal voor aanvang van de Road Attack Rally door elke deelnemer, rijder en bijrijder akkoord worden bevonden en worden ondertekend. Deze is geldig voor onderstaande regels.
 3. Deelnemers aan de Road Attack Rally zijn zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de auto, een inzittendenverzekering, een persoonlijke WA-verzekering en hun goederen waarmee ze deelnemen aan de rally op het moment van deelname.
 4. Deelnemers dienen zich vanzelfsprekend te houden aan de ter plaatse geldende verkeersregels, waaronder de maximumsnelheden. Eventuele overtredingen zijn voor eigen risico.
 5. Deelname aan deze dag geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie Car & Rally Events van de Road Attack Rally, de Crew en de locaties kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de auto en/of eventuele persoonlijke bezittingen van de deelnemers en/of letselschade en eventuele gevolgschade van opgelopen letsel.
 6. Schade welke eventueel ontstaan als gevolg van het niet naleven van de regels kan de Road Attack Rally op de betreffende deelnemer verhaald worden.
 7. Het rijden onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen of medicijnen welke de rijvaardigheid beïnvloeden zijn verboden.
 8. De organisatie Car & Rally Events van de Road Attack Rally behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren in geval van onveilig en/of onverantwoordelijk (weg)gedrag.
 9. Deelnemers dienen zich te houden aan de lokale maatregelen welke zijn vastgesteld ivm. COVID-19.
 10. Deelnemers moeten een coronaproof bij de start kunnen tonen: vaccinatiebewijs of QR-code, herstelbewijs of negatief testresultaat van een PCR- of antigeentest niet ouder dan 48 uur.
 11. Bij een deels of gehele afgelasting van de Road Attack Rally door welke reden dan ook kan de Car & Rally Events niet aansprakelijk worden gesteld. Een restitutie van het deelname geld of eventueel andere gemaakte kosten kunnen niet verhaald worden.
 12. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie van de Road Attack Rally. Deelnemers zijn gehouden te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 13. Tijdens de Road Attack Rally zullen er foto’s en video’s gemaakt worden. Ik ga er mee akkoord dat deze op social media en voor andere promotionele doeleinde gepubliceerd worden.

Deze akkoordverklaring is geldig tijdens de Road Attack Rally van 5 september 2020 georganiseerd door Car & Rally Events. De deelnemer verklaart bij ondertekenen van dit formulier kennis te hebben genomen van de regels en gaat hier mee akkoord.

Download the Conditions in PDF

Translate »