Conditions / Algemene Voorwaarden

Conditions (EN) / Algemene Voorwaarden (NL) Road Attack Rally

ENGLISH

 1. Participants in the Rally are responsible for the insurance of the car and their goods with which they participate in the rally. Participants are also responsible for occupational insurance and personal WA insurance.
 2. The Road Attack Rally organization can not in any way be held liable for any damage to the car and / or any personal property of the participants and / or injury.
 3. Participants must, of course, adhere to the applicable traffic rules, including the maximum speeds. Any violations are at your own risk.
 4. The registration fee provides a starter with all associated accessories at the Rally such as a route and the following consumptions: coffee and / or tea at the start, a barbeque incl. 2 consumptions at the end point. Other consumables and any lunches should be paid personally.
 5. In case of cancellation by the participant, refund of the entry fee is not possible (as also stated on the registration form)
 6. The organization of the Rally reserves the right to refuse or disqualify participants in the event of unsafe and / or irresponsible behavior.
 7. The Rally is not a race or speed-related tour. Doing is driving beautiful routes and sharing car sharing with similar ones.
 8. A safeguard clause will be handed over before the rally commences and signed by the participants. It states:
  • That the equipe consists of a driver and a navigator.
  • That the equipe will safeguard the organizations of this ride from any liability
  Relative to third parties, resulting from participating in this ride.
  • That the equipe will not hold the organizations liable for any damage that the
  Equipe suffers as a result of taking part in the ride.
  • That the equipe equally the people involved in the organization in any way
  Of this ride will safeguard any liability to third parties and that they may
  Persons not for any damage resulting from taking part in the ride and
  Arising from the ride.
  • That the vehicle in which this ride is taken WA is insured in the largest
  Sentence of the stated in the Liability Insurance Motorcycles and that this
  Vehicle complies with all statutory requirements.
  • That the driver has a valid driver’s license, has sufficient driving skills and physical fitness for participation in the Rally Noord Nederland.
  • That the equipe will comply with the traffic rules.
 9. Emergency telephone numbers
  Koert van der Hoofd (06 – 28**** you will receive it at the start)
  Emergency number 112
 10. In all cases where these conditions do not provide, the organization of the Rally decides. Participants are kept at all times following the clues of the organization.

 

NEDERLANDS

 1. Deelnemers aan de Rally zijn zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de auto en hun goederen waarmee ze deelnemen aan de rally. Deelnemers zijn eveneens zelf verantwoordelijk voor een inzittendenverzekering en een persoonlijke WA-verzekering.
 2. De organisatie van de Road Attack Rally kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de auto en/of eventuele persoonlijke bezittingen van de deelnemers en/of letselschade.
 3. Deelnemers dienen zich vanzelfsprekend te houden aan de ter plaatse geldende verkeersregels, waaronder de maximumsnelheden. Eventuele overtredingen zijn voor eigen risico.
 4. Het inschrijfgeld voorziet in een startbewijs met alle bijbehorende toebehoren aan de Rally zoals een route en de volgende consumpties: koffie en/of thee bij de start, een Barbecue incl. 2 consumpties bij het eindpunt. Overige consumpties en een eventuele lunch is voor eigen rekening.
 5. Bij annulering door de deelnemer is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk (zoals tevens vermeld op het inschrijfformulier)
 6. De organisatie van de Rally behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren in geval van onveilig en/of onverantwoordelijk (weg)gedrag.
 7. De Rally is geen wedstrijd of snelheid gerelateerde tour. Het doen is mooie routes rijden en autoliefhebberij delen met gelijksoortigen.
 8. Een vrijwaringsclausule zal voor aanvang van de rally worden overhandigd en door de deelnemers worden ondertekend. Hierin staat:
  • Dat de equipe bestaat uit een bestuurder en een navigator.
  • Dat de equipe de organisaties van deze rit zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten
  opzichte van derden, voortvloeiend uit het deelnemen aan deze rit.
  • Dat de equipe de organisaties niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade die de
  equipe lijdt als gevolg van het deelnemen aan de rit.
  • Dat de equipe evenzo de personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie
  van deze rit, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden en dat zij deze
  personen niet voor enige schade als gevolg van het deelnemen aan de rit en
  voortkomend uit de rit aansprakelijk zal stellen.
  • Dat het voertuig waarin aan deze rit wordt deelgenomen WA verzekerd is in de ruimste
  zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dat dit
  voertuig voldoet aan alle door de wet gestelde eisen.
  • Dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs, beschikt over voldoende rijvaardigheid en fysieke gesteldheid voor deelname aan de Rally Noord Nederland.
  • Dat de equipe zich zal houden aan de verkeersregels.
 9. Telefoonnummers bij noodgevallen
  Koert van der Hoofd (06 – 28**** you will receive it at the start)
  Noodnummer 112
 10. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie van de Rally. Deelnemers zijn gehouden te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

 

Download the Conditions in PDF

Translate »