Conditions / Algemene Voorwaarden

Statement of approval (EN) / Akkoordverklaring Algemene Voorwaarden (NL)
Road Attack Rally

ENGLISH

 1. The Road Attack Rally is not a race or speed-related tour. Doing is driving beautiful routes and sharing car sharing with similar ones.
 2. This indemnification clause is a waiver of recourse and agreement and will be approved and signed by each competitor, driver and co-driver before the start of the Road Attack Rally. This is valid for the rules below.
 3. Participants in the Road Attack Rally are responsible for the insurance of the car and their goods, occupational insurance and personal WA insurance at the time of participation.
 4. Participants must, of course, adhere to the applicable traffic rules, including the maximum speeds. Any violations are at your own risk.
 5. Participation in this rally is entirely at your own risk. Car & Rally Events, their Crew and the locations can not in any way be held liable for any damage to the car and / or any personal property of the participants and / or injury and any consequential damages from injuries sustained.
 6. Damage that arises as a result of non-compliance with the rules will be recovered from the relevant participant by Car & Rally Events.
 7. Driving under the influence of alcohol, drugs or other narcotics or medicines that affect the driving ability is prohibited.
 8. The organization Car & Rally Events of the Road Attack Rally reserves the right to refuse or disqualify participants in the event of unsafe and / or irresponsible behavior or any other kind of anti-social or disturbing behavior of the person himself.
 9. Participants must adhere to the local measures that have been established regarding COVID-19.
 10. In the event of a partial or complete cancellation of the Road Attack Rally for whatever reason, the Car & Rally Events cannot be held liable. A refund of the participation money or any other costs incurred cannot be recovered.
 11. In all cases where these conditions do not provide, the organization Car & Rally Events of the Road Attack Rally decides. Participants are kept at all times following the clues of the organization.
 12. During the Road Attack Rally there are made some pictures and video’s. I agree that these will be published on social media and the organizers website.
 13. The minimum age for participation is 21 years.
 14. All events, dinners, parties eg. during the Road Attack Rally are only accessible to participants according to the entry list who have received an access pass.

This statement of approval is valid during the Road Attack Rally organised by Car & Rally Events. By registration to the rally, the participant declares to have taken note of the rules and agrees to them.

NEDERLANDS

 1. De Road Attack Rally is geen wedstrijd of snelheid gerelateerde tour. Het doel is mooie routes rijden en autoliefhebberij delen met gelijksoortige.
 2. Deze vrijwaringsclausule is een afstand van verhaal- en akkoordverklaring en zal voor aanvang van de Road Attack Rally door elke deelnemer, rijder en bijrijder akkoord worden bevonden en worden ondertekend. Deze is geldig voor onderstaande regels.
 3. Deelnemers aan de Road Attack Rally zijn zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de auto, een inzittendenverzekering, een persoonlijke WA-verzekering en hun goederen waarmee ze deelnemen aan de rally op het moment van deelname.
 4. Deelnemers dienen zich vanzelfsprekend te houden aan de ter plaatse geldende verkeersregels, waaronder de maximumsnelheden. Eventuele overtredingen zijn voor eigen risico.
 5. Deelname aan deze rally geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie Car & Rally Events van de Road Attack Rally, de Crew en de locaties kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de auto en/of eventuele persoonlijke bezittingen van de deelnemers en/of letselschade en eventuele gevolgschade van opgelopen letsel.
 6. Schade welke ontstaat als gevolg van het niet naleven van de regels zal door Car & Rally Events op de betreffende deelnemer worden verhaald.
 7. Het rijden onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen of medicijnen welke de rijvaardigheid beïnvloeden zijn verboden.
 8. De organisatie Car & Rally Events van de Road Attack Rally behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren in geval van onveilig en/of onverantwoordelijk (weg)gedrag of iedere ander soort van asociaal of verstoren gedrag van de persoon zelf.
 9. Deelnemers dienen zich te houden aan de lokale maatregelen welke zijn vastgesteld ivm. COVID-19.
 10. Bij een deels of gehele afgelasting van de Road Attack Rally door welke reden dan ook kan Car & Rally Events niet aansprakelijk worden gesteld. Een restitutie van het deelname geld of eventueel andere gemaakte kosten kunnen niet verhaald worden.
 11. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie van de Road Attack Rally. Deelnemers zijn gehouden te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 12. Tijdens de Road Attack Rally zullen er foto’s en video’s gemaakt worden. Ik ga er mee akkoord dat deze op socialmedia en voor andere promotionele doeleinde gepubliceerd worden.
 13. De minimale leeftijd voor deelname is 21 jaar.
 14. Alle evenementen, diners, feesten etc. tijdens de Road Attack Rally zijn uitsluitend toegankelijk voor deelnemers volgens de inschrijvingen lijst welke een toegangspasje ontvangen hebben.

Deze akkoordverklaring is geldig tijdens de Road Attack Rally georganiseerd door Car & Rally Events. De deelnemer verklaart bij registratie voor het evenement kennis te hebben genomen van de regels en gaat hier mee akkoord.

Download the Conditions in PDF

Translate »